Кафедра заснована в 1962 році. З 1979 року до 2016 року кафедру очолювала Коваль Ганна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, відмінник народної освіти УРСР

 1. Коваль Г. П., Деркач Н. І., Захарчук З. О., Іванова Л. І. Методика викладання української мови : навч. посіб. для студ. пед. ін.-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. «Педагогіка і методика почат. навчання». Рівне : РДГУ, 2002. 133 с.
 2. Коваль Г. П. Звуко-буквений аналіз на уроках української мови в початкових класах : спецкурс з методики викладання української мови : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ф-ту. Тернопіль : Підруч. і посіб., 2003. 79 с.
 3. Коваль Г. П. Урок читання в початкових класах. Зміст та дидактична структура : спецкурс з методики читання : навч.-пед. посіб. для студ. пед. ін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів. Тернопіль : Підруч. і посіб., 2003. 80 с.
 4. Коваль Г. П., Павелків Р. В., Сілков В. В. Зміст, дидактичні структури та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та педагогічні аспекти) : навч.-метод. посіб. для студ. пед. ф-ту : керівництво до пед. практики. Рівне, 2003. 152 с.
 5. Коваль Г. П. Лінгводидактичні основи уроків української мови: спецкурс з методики виклад. укр. мови : навч.-пед. посіб. для вчителів, студ. та учнів коледжів. Тернопіль : Підруч. і посіб., 2003. 78 с.
 6. Коваль Г. П., Іванова Л. І., Суржук Т. Б. Методика читання : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. «Педагогіка і методика почат. навч.». Тернопіль : Навч. кн. – «Богдан», 2008. 276 с.
 7. Коваль Г. П., Суржук Т. Б. Методика викладання української мови : наук.-метод. рек. до виконання наук.-дослід. тематики : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. Тернопіль : Навч. кн. – «Богдан», 2010. 368 с.
 8. Коваль Г. П., Захарчук З. О. Виразне читання в структурі уроку : навч. посіб. для студ. пед. ін.-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. «Педагогіка і методика поч. навчання». Тернопіль : Астон, 2013. 173 с.

Наукові інтереси Коваль Ганни Петрівни охоплюють широке коло питань змісту та методик навчання у вищій школі. Працями професора Г. П. Коваль та представниками наукової школи створено ґрунтовну основу для удосконалення способів керівництва освітнім процесом на уроках мови і читання в початкових класах і на заняттях з методики викладання мови у ЗВО.

Наукова школа

«Ефективні підходи та результативні технології навчання мови за нової структури та змісту початкової освіти»

Проблематика наукової школи. Лінгводидактичні основи уроку мови; зміст та дидактична структура уроку мови і читання в початкових класах; педагогізація освітнього процесу у ЗВО, професійна спрямованість занять у ЗВО.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Г. П. Коваль:

 1. Хорошковская О. Н. Специфика формирования орфографических умений и навыков в условиях близкородственного двуязычия : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Москва, 1977.
 2. Лобчук Е. И. Формирование орфоэпических умений и навыков русской речи младших школьников в школах с украинским языком обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Москва, 1978.
 3. Захарчук З. О. Особливості навчання молодших школярів виразно читати : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00. Київ, 1996.
 4. Лесняк Н. В. Міжпредметні зв’язки у формуванні мовленнєвих умінь майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 1997.
 5. Таборовець Л. М. Зміст і технології навчання словацької мови студентів вищих педагогічних навчальних закладів України : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2004.
 6. Суржук Т. Б. Індивідуально-диференційоване навчання читати молодших школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Одеса, 2005.
 7. Сіранчук Н. М. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2008.
 8. Лук’яник Л. В. Методика формування лінгвоукраїнознавчої компетенції молодшого школяра в умовах західного регіону : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Одеса, 2011.
 9. Михасюк Т. В. Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Тернопіль, 2012.

Звересня 2016 року кафедрою керує доктор педагогічних наук, професор Сіранчук Наталія Миколаївна.

У 2018 році кафедру було перейменовано на кафедру теорії і методик початкової освіти.

Завідувач кафедри спрямовуєнавчальну роботу на забезпечення якісного викладання дисциплін навчального навантаження, здійснення підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в контексті окреслених цим навантаженням навчальних курсів, на пошук методів, форм і засобів ефективності організації навчання відповідно до нових освітніх технологій та сучасної моделі спеціаліста.

Викладання дисциплін здійснюється з використанням рейтингової системи оцінки знань студентів за допомогою традиційних та інноваційних форм організації освітнього процесу.

Навчально-методичну роботу зорієнтовує на систематизацію методичного матеріалу для забезпечення освітнього процесу. Видано друком 11 навчально-методичних посібників.

Науково-дослідна робота проводилась згідно з індивідуальним планом роботи.

Видано понад 50 одноосібних публікацій.

Керує аспірантами за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Н. М. Сіранчук:

1. Гамза А. В. Формування текстотворчих умінь в учнів початкових класів у процесі вивчення дієслова : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2019.

З листопада 2020 року кафедрою керує кандидат педагогічних наук, доцент Суржук Тетяна Борисівна.